top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

  1. provozovatel Oldřich Bujnoch (IČ: 10479724) se sídlem na adrese Topolská 739, Chrudim, fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chrudim (dále jen jako „Pension“)

  2. objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen jako „objednatel“ či „host“)

  3. Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

 2. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

  1. Rezervace ubytování a dalších služeb v Pensionu je možné telefonicky, písemně, emailem či přes rezervační formulář na webových stránkách a jiných ubytovacích portálech.

  2. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Pension písemně tedy emailem potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.

  3. Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

  4. V případě, že Pension nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu c., Pension nemusí ubytování a služby poskytnout.

  5. Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

 3. CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

  1. Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí Host jinak.

  2. V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10%. Městský poplatek se neplatí.

  3. Pro Hosta je závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

  4. Host je oprávněn zrušit potvrzenou rezervaci kdykoliv před příjezdem. Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou elektronickou podobou (email s doručenkou) na adresu recepce@residencearx.cz. Popř. je přesný způsob zrušení rezervace daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

  5. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

  6. Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

  7. Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.

  8. Pension si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování ještě před příjezdem hosta dle aktivních storno podmínek uzavřené rezervace.

  9. Při zrušení rezervace 3 dny před příjezdem (v případě standardní rezervace) nebude účtován žádný storno poplatek.

  10. V případě zrušení rezervace méně jak 3 dny před příjezdem má pension právo účtovat 100% z ceny ubytování.

  11. V případě volby nevratné rezervace má pension právo účtovat 100% z ceny ubytování kdykoliv po vytvoření rezervace.

  12. V případě nedojezdu Hosta je rezervace stornována a Pension je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

  13. Pension nebude účtovat Hostovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je Host povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

  14. Hotel má právo hosta žádal při příjezdu o kreditní kartu pro garanci případných plateb za další služby nebo konzumaci v rámci jeho pobytu.

  15. Pokud klient svou rezervaci zároveň i uhradil a v platné stornolhůtě rezervaci následně zrušil, je ubytovatel povinen mu vrátit již zaplacené peníze a to ve smluvené procentuální výši. Vratka probíhá standardně stejnou cestou, jakou byla provedena platba (pokud bylo provedeno kartou, vrací se zpět peníze na tu stejnou kartu; pokud převodem, vrací se zpět na stejný účet). Standardně je vratka prováděna hned v den obdržení takovéhoto požadavku (avšak v závislosti na pracovní době rezervačního oddělení, či účtárny), nejpozději však do 7 dnů od obdržení požadavku.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

  1. Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.

  2. Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena pensionem.

  3. Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v pensionu, aby mohla být sjednána náprava. Tyto skutečnosti musí být s ohledem na samoobslužnou recepci ohlašovány výhradně telefonicky (popř. SMSkou) na tel. +420 734 253 857.

  4. Host je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s využitím ubytovacích služeb Pensionu, nejpozději v den odjezdu je pak host povinen uhradit ostatní náklady – doplňkové služby (wellness, nápoje a další služby, které pension poskytuje), nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Pension oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.

  5. Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Pension neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu pensionu.

  6. Doba přihlášení je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Pensionem a může být zpoplatněn.

  7. Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné pouze po dohodě s Pensionem a může být zpoplatněno.

  8. Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách pensionu opravňuje Pension, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 5 000 CZK za vyčištění pokoje či prostor Pensionu. Kouření je možné pouze ve venkovních prostorách pensionu.

  9. V rozmezí od 22:00 do 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může pension penalizovat hosty finanční pokutu až do výše  5 000 CZK nebo, v nutných případech, volat policii.

  10. Psi a jiní domácí mazlíčci jsou v hotelu zakázáni pod pokutou 5 000 CZK.

 5. PRÁVA A POVINNOSTI PENSIONU:

  1. Pension je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Pensionu.

  2. V případě, že Pension nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Pension má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

  3. Pension má právo požadovat při příjezdu hosta vratnou kauci na případné škody nebo dodatečné služby ve výší 2 000 CZK. Za škody jsou považované zejména škody na majetku, poškození nebo odcizení vybavení pokoje.

 6. ŘEŠENÍ SPORŮ:

  1. Ubytovaný host má na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je dozorový orgán nad ochranou spotřebitele podle zákona č. 64/1986 Sb:

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

   7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 1. Tyto podmínky jsou platné od 1. 9. 2023 a Pension si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.

 2. Pension (tedy Oldřich Bujnoch, IČ: 10479724, se sídlem na adrese Topolská 739, Chrudim) shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

bottom of page